Welcome Guest
Login | Register
Items in cart: 0
Total: €0.00
View Cart
Paypal
Dear customers! Our office will be closed on Monday, the 1st of May, 2017 due to The International Labour day! Thank You for Your attention.
Popular Products
CONTACTS


mail UAB "Atomis"
Ent. Code: 300091017,
Taikos str. 127C,
Kaunas 50472, Lithuania
email Technical Support:
      support@codecard.lt
email Sales:
      sales@codecard.lt
gsm GSM: +370 616 16161
gsm Tel./ Fax.: +370 37 452667
     Office is open:
     I-V, 9 a.m. - 6 p.m.
     (GTM+02.00)
 
Manuals


 
Currency
 
DELIVERY BY


DHL delivery
 
DISCUSSION BOARD
 
Language
 
Privacy Statment
I agree that my personla data will be used in direct marketing purposes.
I agree to the processing of my personal data as described in the Privacy Statement.
Your personal data may be provided to third parties (delivery companies and payment services companies).

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. Pagrindinės sąvokos

 

1.1. Duomenų valdytojas/ Valdytojas – reiškia uždarąją akcinę bendrovę UAB "Atomis", įmonės kodas 300091017, adresas Taikos pr. 127 C, 50472 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas info@atomis.lt., duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.

1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Automatinis būdas - reiškia duomenų tvarkymo veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Valdytoju yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

1.7. Privatumo politika – Valdytojo direktoriaus įsakymu patvirtinta ši Privatumo politika

 

2. Bendrosios nuostatos

 

2.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką,Valdytojo ir jo Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – prekių pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymas ir tiesioginė rinkodara. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo bei tikslumo principais.

2.4. Valdytojas Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis: (a) vardas;

(b) pavardė;

(c) prekių pristatymo adresas;

(d) elektroninio pašto adresas;

(e) telefono numeris;

f) IP adresas;

g) banko sąskaita.

 

2.5. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą (įskaitant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) patvirtintus Bendruosius reikalavimus organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms), taip pat šia Privatumo politika.

2.6 Darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti kurjerų paslaugas teikiančioms įmonėms, kiek tai susiję su prekių pristatymu kliento nurodytu adresu. Asmens duomenys teikiami pagal Duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

 

3. Asmens duomenų tvarkymas

 

3.1. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu naudojant Valdytojo įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik tie Valdytojo Darbuotojai, kuriems tai yra būtina jų darbinių funkcijų vykdymui. Valdytojo darbuotojas (pareigos) ir darbuotojai (pareigos) turi teisę naudoti Asmens duomenis tik Privatumo politikoje numatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais.

3.3. Kiekvienas Darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.4. Darbuotojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis; (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; (d) nedelsiant pranešti Valdytojo vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.5. Duomenų subjekto Asmens duomenys, surinkti tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi Klientų duomenų bazėje. Asmens duomenys Klientų duomenų bazėje yra taisomi kai: (a) prekės/ paslaugos užsakymo metu patikslinus Asmens duomenis nustatomi netikslumai (pvz. pasikeitė adresas, pavardė ir pan.); (b) asmuo pats susisiekė su Valdytoju ir informavo apie pasikeitusius ar neteisingai užfiksuotus asmens duomenis.

3.6. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Valdytojo vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

3.7. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Valdytoju, arba kai Valdytojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.8. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 

4.1. Valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4.2. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ar sustabdo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.3. Valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

4.4. Duomenų subjektas turi teisę nenurodydamas jokių motyvų nesutikti, kad Valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis paslaugų teikimui ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia tiesioginio kontakto su Darbuotoju metu arba rašytine forma asmeniškai, paštu, faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą dėl duomenų tvarkymo Valdytojas informuoja, kad paslaugų teikimas bus nutrauktas.

4.5. Valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

 

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas

 

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms.

5.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai: (a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (Asmens duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, ir kt.); (b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į patalpas, Asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.); (c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.). Vykdydamas veiklą Valdytojas ir jo Darbuotojai nuolat atsižvelgia į egzistuojančius rizikos veiksnius ir deda nuolatines pastangas juos maksimaliai sumažinti/ jų išvengti.

 

6. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

 

6.1. Siekdamas užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Valdytojas įgyvendina/ numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones: (a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų tvarkymo, personalo supažindinimo su Asmens duomenų apsauga ir kt.); (b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių

sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Valdytojo patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.); (c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos.

6.2. Prieiga prie Asmens duomenų suteikiama tik tiems Darbuotojams, kuriems ji yra reikalinga jų darbinių funkcijų įgyvendinimui. Su Asmens duomenimis konkretūs Darbuotojai gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti jiems yra suteiktos teisės pagal jų užimamas pareigybes ir atliekamas darbines funkcijas.

6.3. Prieigai prie Klientų duomenų bazės yra suteikiami unikalūs slaptažodžiai, kurių konfidencialumas užtikrintas. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

6.4. Klientų duomenų bazėje yra fiksuojami atlikti veiksmai su Asmens duomenimis (Asmens duomenų įvedimas, keitimas, naikinimas). Prie Klientų duomenų bazės galima prieiti tik iš konkrečių kompiuterių, kurie identifikuojami pagal išorinius IP adresus.

6.5. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas.

6.6. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas Darbuotojas(-ai) privalo užtikrinti, kad viename kompiuteryje esančios Asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ iš kitų kompiuterių; kompiuterizuotose darbo vietose nuolat naudojamos ir periodiškai atnaujinamos antivirusinės programos.

6.7. Informacinių sistemų testavimas niekada nevykdomas su realiais Asmens duomenimis.

6.8. Serveris, kuriame yra Klientų duomenų bazės duomenys, yra kitoje patalpoje nei Valdytojo biuro(-ų) patalpos, t.y. nors prie Klientų duomenų bazės jungiamasi per Valdytojo biuro(-ų) patalpose esančius kompiuterius, duomenys Valdytojo biuro(-ų) kompiuteriuose nesaugomi. Duomenų atsarginės kopijos iš Klientų duomenų bazės daromos automatiškai kiekvieną naktį ir yra išsaugomos atskirose skaitmeninėse laikmenose (kitoje patalpoje nei Valdytojo biuras(-ai)), užtikrinant, kad juos būtų galima atkurti avarinio praradimo atveju.

 

7. Slapukai 7.1 Valdytojo interneto puslapiuose www.atomis.lt; http://codecard.lt; http://www.tuning-data.com/,http://www.radio-code.lt,http://obdworm.com. naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į duomenų subjekto tinklo naršyklę ar kitą prieigai prie tinklapio naudojamą įrangą ir saugomos duomenų subjekto įrenginyje. Šiuo metu Valdytojas naudoja PHPSESSID, JAVA Session ID ir Google Analytics slapukus.

7.2 Slapukai naudojami statistinei informacijai apie tinklapio lankomumą rinkti bei duomenų subjekto įrenginio identifikavimui ir palengvina duomenų subjekto prieigą prie šio tinklapio ir jame esančios informacijos bei užtikrina sklandų tinklapio veikimą. Slapukai nėra naudojami asmens duomenų rinkimui.

7.3 Valdytojas slapukus naudoja tik turėdamas išankstinį ir savanorišką duomenų subjekto sutikimą. Duomenų subjektas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tinklapyje nurodytu būdu. Neturint duomenų subjekto sutikimo, slapukai nėra įrašomi.

31. Duomenų subjektas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti ir ištrinti įrašytus slapukus. Duomenų subjektas savo sutikimą gali atšaukti pakeisdamas savo įrenginio nustatymus, kad šis nebepriimtų slapukų, arba informuodamas Valdytoją apie tai elektroniniu paštu info@atomis.lt. Duomenų subjektui atšaukus sutikimą dėl slapukų naudojimo gali nukentėti tinklapio funkcionalumas ir jis gali tinkamai neveikti.

 

8. Asmens duomenų tvarkymo terminas

 

8.1. Valdytojas paslaugų tiekimo tikslais surinktus Asmens duomenis tvarko 2 (du) metus išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

8.2 Valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus Asmens duomenis 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

8.3. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

 

9. Atsakomybė

 

9.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šią Privatumo politiką, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Privatumo politikos laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Valdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Privatumo politika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

10.2. Atsakingi Darbuotojai su Privatumo politika supažindinami pasirašytinai.

 

    Privacy Policy for the software, provided by UAB “ATOMIS”

 
The company UAB „ATOMIS“ together with its subsidiaries collects, stores and uses your personal data in its capacity of personal data administrator in connection with and in order to provide:


a . for statistical purposes in order to improve this website and the services offered thereby;
b . in order for you to have access to the contents of the website;
c . to administrate this website;
d . if you agree, to inform you of the products and special offers which you might be interested in; 
e . if you agree, to send you information per email in compliance with the present Privacy Policy.

           All Software offered by 
UAB „ATOMIS“ is settled by the present Privacy Policy and through the use of or access to a service for which your consent to the processing, use and disclosure of your personal data is provided. Please do not install and do not use the Software offered by UAB „ATOMIS“ unless you agree with the provisions of the present Privacy Policy. 

            The company 
UAB „ATOMIS“ preserves its right to amend the present Privacy Policy. If you keep using the Software rendered by UAB „ATOMIS“, this would mean that you accept the terms and conditions of the present Privacy Policy.
1. Data collection
The data processed by our company include, but are not limited to, the following: email address, ID device, IP address, user names and passwords.
UAB „ATOMIS“ may supplement your data with the data received from third persons in connection with demographic surveys, advertisement, market and other analyses and services.
2. Display in advertisements
UAB „ATOMIS“ preserves its right to use and disclose the collected non-personal data for the purposes of advertisement of its partners or subcontractors.
3. Location data
UAB „ATOMIS“ may use, depending on the service, an IP-based localization on the grounds of the IP address provided by the end user.
4. Analysis
UAB „ATOMIS“ uses your personal information to carry out analyses for its own purposes, as well as to carry out analyses provided by third parties. We use the information to support business analyses and operations, to develop new products, to improve the existing products, to customize the contents, for the purposes of advertisement and for the purposes of recommendation. 
5. Disclosure and transfer of personal data
Personal data may be disclosed to third persons, including third persons outside the European Union or the European Economic Area in compliance with the applicable legislation and the present Privacy Policy. 
UAB „ATOMIS“ may use third parties to collect and process personal data on behalf of UAB „ATOMIS“ and according to the instructions provided by UAB „ATOMIS“.UAB „ATOMIS“ shall not be held responsible for actions or inactions by such third persons, unless the applicable legislation provides otherwise.
6. Data storage and accuracy of the information
UAB „ATOMIS“ preserves its right to store the collected data for as long as the purposes of such data, as described in the present declaration, are achieved , unless a longer period of storage is required or permitted by the law. Upon expiry of this period, UAB „ATOMIS“ deletes all provided data within reasonable terms. UAB „ATOMIS“ does not check the accuracy of the submitted data. 
Please note that some data may be stored for a longer period of time if this is deemed necessary for the purposes of dispute solving compliant with the technical and legal requirements and restrictions connected with the security, integrity and functioning of the Software. 
7 . Terms and conditions of third persons
Please note that your access to and use of the Software rendered by 
UAB „ATOMIS“ may include connections with services rendered by third persons. Such services are settled according to the terms and conditions of such third persons and are subject of a separate agreement between you and the respective third person supplying the services. UAB „ATOMIS“ is not responsible for the use of your personal data by such third persons.
UAB „ATOMIS“ may disclose your personal data to third persons in connection with merger, incorporation, restructuring, sale of assets or other corporative changes, whereby, during such processes, UAB „ATOMIS“ is subject to due diligence under the condition that such confidentiality policy continues to settle the access to personal data.
8. Guarantees
UAB „ATOMIS“ complies with the accepted standards of the industry and applies reasonable precautions in order to guarantee the security, integrity and confidentiality of the information submitted to UAB „ATOMIS“ 
9. Miscellaneous
UAB „ATOMIS“ may store and/or transfer your personal data to its subsidiaries and partners within or outside the EU and EEA member-states in compliance with the compulsory legal provisions and the present Privacy Policy.
UAB „ATOMIS“ may collect data for the evaluation of the general information on the use of products such as the number of visitors of the website and the popular services.
10. Additional information
This Privacy Policy is settled by the Lithuanian legislation except for the conflicting provisions.